Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Tư vấn Bảo hiểm trường Đại học Kinh tế Quốc dân là đơn vị hàng đầu về đào tạo các kiến thức cho ngành Bảo hiểm.